Beste dorpsgenoten.

Friesland is rijk aan cultureel erfgoed. Monumenten als stinsen, landhuizen, boerderijen, molens en terpen maar ook kerkgebouwen. Kerkgebouwen zijn beeld bepalend in onze omgeving. De aanwezigheid is voor iedereen eigenlijk vanzelfsprekend. Niet alleen voor kerkleden maar ook voor omwonenden en anderen die niet tot de kerk behoren en die de kerkgebouwen alleen van buiten kennen, maar vaak niet minder gehecht zijn aan het vertrouwde beeld, vormt een kerkgebouw het baken in het dorp.In 2012 heeft in de dorpskrant een bericht gestaan over de financiële situatie van "de kerk", de Protestantse Gemeente Oudehaske, eigenaar van de kerken in Oudehaske en Haskerhorne. De kerk heeft een structureel geldtekort van € 10.000. De kerkelijke gemeente zelf is te klein om zelfstandig twee kerkgebouwen in stand te houden. Een kerk krijgt geen subsidie van de overheid. Een pijnlijke keuze voor het kerkbestuur om één van de kerkelijke gebouwen te sluiten lag en ligt nog steeds op de loer.
Kerk Oudehaske

 

Wat is een dorp zonder kerk?

Kerk Haskerhorne Door bewoners uit de dorpen is op 4 juli 2013 daarom een stichting opgericht met als enig doel het behouden van de kerkelijke gebouwen in Oudehaske en Haskerhorne. Deze stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
"Stichting ter behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne"
,
KvK nummer: 58330801. Op deze website verkort aangegeven als "de Stichting".
De naam van de website van de Stichting is "www.stichtinghaskerkerken.nl"
Het behoud van beide kerkgebouwen is onderdeel van het grote streven om ons platteland leefbaar te houden. De Stichting tracht haar doel te realiseren door o.a. het werven van donateurs, sponsoren, subsidies van instellingen, schenkingen, giften en dergelijke.

 

De Stichting heeft de ANBI-status

Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar, zie voor nadere informatie onder de tab "ANBI&Schenken"

 

Nieuwsbrief Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne

Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur u graag informeren over de uitslag van haar jaarlijkse donateuractie gehouden van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 6 november 2020.
De start van de donateursactie begint met het vooraf publiceren in de dorpskranten en het plaatsen van borden met de aankondiging van de donateuractie, bij de beide kerken.
20 vrijwilligers zijn bereid geweest in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum contant de bijdrage te innen van de donateurs die niet via automatische incasso willen bijdragen. Voor hun inzet heeft de supermarkt in Oudehaske opnieuw een kleine attentie beschikbaar gesteld. Langs deze weg willen wij hen nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en de bijdrage van de supermarkt.

497 donateurs en 27 sponsoren hebben intussen bijgedragen aan het succes van de Stichting. De totale inkomsten komen over 2020 uit op € 8.189.

Enkele donateurs hebben opgezegd, maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Hierbij spelen onze vrijwilligers een belangrijke rol. Nieuw ingekomen bewoners in onze dorpen zijn actief benaderd om donateur te worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe donateurs. Bent u nieuw komen wonen in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum en u bent niet benaderd om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Enkele sponsoren hebben aangegeven dat ze stoppen. Ook hebben we enkele nieuwe spionsoren in 2020 mogen begroeten. Wilt u weten wie onze sponsoren zijn, kijk dan op deze website onder de tab "sponsors".
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris
mevr. D. van Zanden telefoon 06-43816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en in de toekomst.

 

Donateursactie Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne 2020 in Coronatijd

Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 6 november 2020.
Het is alweer de 8e donateursactie sinds 2013.
De Stichting telt momenteel 532 donateurs en sponsoren. Ongeveer 70 procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. Deze incasso vond dit jaar plaats op 30 oktober 2020.

Diverse mensen gaan in de actieperiode op pad om de contributie te innen van degene die graag contant betalen. Wij komen niet met een pinautomaat langs de deur, dus houd uw bijdrage bij de hand. In de huidige Corona tijd kan dit lastig zijn. Mogelijk  neemt u de donateurskaart aan en maakt u de bijdrage zelf per bank over. Besluit u om voor 2020 en volgende jaren ook over te gaan op automatische incasso, maak dit dan kenbaar bij degene die uw bijdrage komt innen.

Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. D. van Zanden, tel. 0643816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Met uw steun hopen en verwachten wij opnieuw een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en vooral ook in de toekomst.

    WORD DONATEUR !     

 

Windwijzer